Ang Espiritu Santo, ang Pagbasol ug ang Maampuong Pamalandong
Usa sa mga Sambingay nga makapatandog kaayo sa mga kristiyanos sa tanang panahon mao ang naandan sa pagngalan og Sambingay sa Anak nga Masupilon. Gitanyag kini sa Simbahan ngadto sa pamalandong sa mga matuuhon pinaagi sa paggamit sa Ebanghelyo nga naghulagway niini sa ikaupat nga Domingo sa Kwaresma.
Ang ngalan unta niini mao “Ang Sambingay sa Amahan nga Mapinanggaon.” Kay naghulagway kini sa amahan nga matag adlaw naglantaw sa dalan, nagpaabot sa pagbalik sa iyang anak. Sa dihang iyang nakita, bisan pa sa iyang katigulangon nagdagandagan siya sa kalipay.
Ang sambingay nagtudlo sa pagkamahinungdanon sa pagpakig-uli nato ngadto sa Dios. Ngadto sa Dios nga nagpangga kanato. Ngadto sa Dios nga dili makapugos kanato, apan nga matag adlaw nagtan-aw kanato ug nagpaabot kanus-a pa kita mapatandog sa Espiritu Santo.
Kining pagpatandog sa Espiritu Santo mag-agi og proseso. Proseso nga ato ra usab masinati sa atong pagtuki niining maong sambingay. Kini maong proseso ginganlan sa iningles ug “discernment” nga ato lang binisay-on og “maampuong pamalandong”.
Kinahanglan mahibalo kita kon unsa gayoy buot ipasabot niining maong maampuong pamalandong. Duna man guy mga pamalandong nga dili maampuon nga gihimo sa mga tawo: pananglitan, unsaon pagpangawat, unsaon pagpanikas, unsaon pagpangurakot.
Ang tinuod nga maampuong pamalandong masabtan nato gikan sa sulat ni San Pablo nga nagkanayon (1 Tesalonika: 19-21): “Ayaw ninyo santaa ang Espiritu Santo, ug ayaw tamaya ang mga mensahe gikan sa Dios. Sutaa ninyo ang tanan; ampingi ang maayo ug isalikway ang daotan.”
Sumala niini ang maampuong pamalandong mao ang pagsuta ubos sa lamdag sa Espiritu sa Dios kon unsa ang maayo o dili maayo, ug ang paghukom sa pagpili sa maayo.
Usa sa labing tin-aw nga nagpasabot sa kahulogan sa mampuong pamalandong kon pagsuta mao ang gihimo sa anak dinha sa Sambingay. Dinhi makita nato ang pipila ka mga butang nga nahilambigit sa tinuod nga maampuong pamalandong
Una sa tanan, sination ang KAhimtang: ang kahimtang sa anak nga masupilon human niya mawaldaswaldas and iyang bahandi; ang atong kahimtang sa tagsatagsa nato ka dapit.
Ikaduha, PAgasabton ang kahimtang ug sutaon ang angay nga buhaton: ngano man nga naingon man niini? Unsa may mahimo aron sa pagpalingkawas niining maong kahimtang?
Ikatulo, ang pagHUkom kon unsay buhaton: matod pa sa anak: “mobalik ako sa akong amahan.”
Ikaupat: ang pagLIhok. Dili igo ang pagsige ug hinuktok; isunod gayud ang paglihok-tubag.
Lihok-tubag nga magdala gyud unta sa tawo balik ngadto sa GUgma sa Dios.
Aron mahinumduman dayon kining maong proseso ginganlan kini og “KA-PA-HU-LI-GU”
Ang iningles “discernment” kon hubaron kana pag-ayo sumala sa ato nang nahibaloan mao ang “pagtimbangtimbang sa mga buluhaton aron pag-amping sa maayo ug pagsalikway sa dili maayo.”
Aron nga magmatuod nga kristohanon ug magmabungahon ang

It’s About Conversion, Not Popularity — Catholic Daily Reflections

Thursday, January 17, 2019 Thursday of the First Week of Ordinary Time Readings for Today Saint Anthony of Egypt, Abbot – Memorial The man went away and began to publicize the whole matter. He spread the report abroad so that it was impossible for Jesus to enter a town openly. He remained outside in deserted…

via It’s About Conversion, Not Popularity — Catholic Daily Reflections

Reflection:

Matthew 19:13-35

Jesus welcomes children because He loves them. This is also an opportunity for Him to teach us about discipleship and what it means to follow Him. Children have an innate trust their parents. Jesus invites us to trust in Him and the father, like children trust their parents. We are children of the Father Him in all things and following where He leads.